Privacy beleid

Privacy beleid van Keukenrijk Kooger & van der Laan

Dit privacy beleid document is van toepassing op alle persoons- en bedrijfsgegevens die Keukenrijk Kooger & van der Laan direct of indirect ontvangt/ verwerkt.

Indien je werkzaamheden door Keukenrijk Kooger & vander Laan laat uitvoeren, verwerken of administreren en om de een of andere reden persoons- of bedrijfsgegevens aan Keukenrijk Kooger &van der Laan verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je gegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken en te bewaren.

Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Keukenrijk Kooger & van der Laan, Dulleweg 23, 1723 CT Broek op Langedijk.

De verantwoordelijke P. Kooger, is bereikbaar via info@keukenrijk.nl

2. Welke gegevens verwerkt Keukenrijk Kooger & van der Laan en voor welk doel?

2.1 In het kader van de door u verstrekte opdracht op het gebied van ontwerpen, montage, levering en service worden de volgende perzoons- of bedrijfsgegevens verwerkt.

a) voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam, geslacht

b) adresgegevens eventueel postadres

c) Telefoonnummer(s), e-mail adres(sen)

d) Overige persoons- en bedrijfsgegevens die voor de uitoefening voor ons van relevantie zijn.

2.2 Keukenrijk Kooger & van der Laan verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoons- bedrijfsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Het registreren in ons ontwerpprogramma met als doel het maken van een keukenontwerp, offerte en orders van waaruit de bestellingen worden gedaan bij de leveranciers.

b) Het aansturen van het transportbedrijf voor het afleveren van de materialen volgens order overeengekomen.

c) Het factureren van de in order, mondelinge of schriftelijke overeengekomen materialen en werkzaamheden.

2.3 Op verzoek van cliënt voor correspondentie met gerelateerde organisaties als leveranciers, het inhuren van ZZPérs of bedrijven voor eventuele andere montage, installatie of service werkzaamheden.

3. Bewaartermijnen

Keukenrijk Kooger & van der Laan verwerkt en bewaardt je persoons- bedrijfsgegevens gedurende de duur die de wet voorschrijft in de relevante wetsartikelen voor de verschillende producten en diensten die we aanbieden.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens heeft Keukenrijk Kooger & van der Laan passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoons- en bedrijfsgegevens maakt Keukenrijk Kooger & van der Laan gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een gebruikersovereenskomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten.

5.1. Via het e-mail adres info@keukenrijk.nl van Keukenrijk Kooger &van der Laan kan je een verzoek indienen om je persoons- bedrijfsgegevens in te zien, te ontvangen te wijzigen of te verwijderen. Keukenrijk Kooger & van der Laan zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Keukenrijk Kooger & van der Laan.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Keukenrijk Kooger & van der Laan je persoonsgegevens of bedrijfsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met P Kooger.

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.